Social services

Home  > Services > Social services

കാരുണ്യ സേർവീസ് സെന്റർ


ബാങ്കിന്റെ കീഴില്‍ കാരുണ്യ സര്‍വ്വീസ് സെന്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്നു. സഞ്ചരിക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ ലാബ്, ആംബുലന്‍സ് സര്‍വ്വീസ്, മൊബൈല്‍ ഫ്രീസര്‍ സൗകര്യം എന്നിവ ചുരുങ്ങിയ നിരക്കില്‍ അനുവദിച്ചുവരുന്നു. സ്റ്റേഷനറി, മെഡിക്കല്‍ ലാബ് എന്നിവ ഉടനെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.