|

സ്നേഹാദരം 2023

സ്നേഹാദരം 2023തിരുമിറ്റക്കോട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ എ ക്ലാസ് മെമ്പർമാരുടെ മക്കളിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ+ നേടിയവരെയും , ബിരുദ- ബിരുദാനന്തര റാങ്ക് ജേതാക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അനുമോദിക്കുന്നു. Dated : 13.09.2023

സ്നേഹാദരം 2022

തിരുമിറ്റക്കോട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ എ ക്ലാസ് മെമ്പർമാരുടെ മക്കളിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ+ നേടിയവരെയും , ബിരുദ- ബിരുദാനന്തര റാങ്ക് ജേതാക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അനുമോദിക്കുന്നു.